Teraz – ZADARMO

 • Vypracovanie zmien v katalógovom projekte rodinného domu – podľa požiadaviek a predstáv.
 • Individuálne projektové riešenie rodinného domu priamo na mieru – za cenu katalógového projektu.
 • Projekt rodinného domu – SITUÁCIA – dopracovanie o projekt osadenia rodinného domu do terénu a priestoru. Túto dokumentáciu musíte doložiť spolu s typovým projektom k žiadosti o stavebné povolenie.
Obytné miestnosti5
Zastavaná plocha domu121,0 m2
Úžitková plocha domu163,9 m2
Obytná plocha domu98,0 m2
Stavba na kľúč169 000 eur
Svojpomocná výstavba129 000 eur
Stupeň – Projekt pre stavebné povolenie
Cena: 450,00 €

Popis

Rodinný dom Lux 1 je dvojpodlažný 5-izbový, murovaný dom strednej veľkostnej kategórie. Je projektovaný na účely uspokojenia nárokov pre bývanie 6-8 osôb. Vhodný do nízkej a dvojpodlažnej okolitej zástavby aj ako samostatne stojaci. Kuchyňa,jedáleň a obývacia časť je riešená veľkopriestorovo. Môže byť realizovaný v rovinatom, resp. mierne svahovitom teréne. Strecha je navrhnutá ako plochá. Projektové riešenie umožňuje rýchlu a finančne nenáročnú výstavbu.

Objednávka projektu

Budeme Vás kontaktovať ohľadom osobných preferencií alebo požiadaviek.


Parametre

Počet osôb:6
Obytné miestnosti:5
Zastavaná plocha:121,0 m2
Obostavaný priestor:768 m3
Celková užitková (podlahová) plocha:163,9 m2
Celková obytná plocha:98,0 m2
Výška hrebeňa od ±0,0:6,5 m
Orientácia hlavného vstupu:SV, S, V
Suterén úžitková (podlahová) plocha: 0 m2
Prízemie úžitková (podlahová) plocha:78,5 m2
Poschodie úžitková (podlahová) plocha:85,4 m2
Projekt (Cena s DPH):450 eur
Svojpomocná výstavba (Cena s DPH):129 000 eur
Stavba na "kľúč" (Cena s DPH):169 000 eur

Projekt na stavebné povolenie obsahuje výkres situácie objektu, sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, výkresy stavebnej časti (pôdorysy, pohľady, rezy), projekt statiky, projekt vodovodu, kanalizácie, plynoinštalácie, projekt vykurovania, projekt elektroinštalácií a bleskozvodu, projekt požiarnej ochrany, výpočet energetickej hospodárnosti budovy (EHB) ako aj projekty všetkých potrebných prípojok.

Projekt pre stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.

Účastníkmi stavebného konania sú:

 • stavebník
 • osoby, ktoré majú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke, alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
 • ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov
 • stavebný dozor, alebo kvalifikovaná osoba
 • projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu (vydané katastrálnym úradom alebo úradne overená kópia).
 • Kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán (vydaná katastrálnym úradom alebo úradne overená kópia).
 • Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach ( ak ide o stavby podľa §45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, t.j. ak ide o jednoduché stavby a drobné stavby, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním – splnenie tejto podmienky písomne preukázať), v prípade, že stavebník nie je vlastník stavby – 3x projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu spĺňajúcu náležitosti podľa § 9 vyhl. MŽP SR 453/2000 Z.z.. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v rozsahu podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce,
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti.
 • Kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje.
 • Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
 • Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k žiadosti sa pripojí súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitého predpisu,
  správny poplatok.

Projektová dokumentácia a orientačné ceny:

 • Sprievodná správa – V cene arch. a stav. riešenia
 • Súhrnná technická správa – V cene arch. a stav. riešenia
 • Výkresy:
  Architektonické a stavebné riešenie – Cena uvedená pri jednotlivých projektoch
  Zdravotechnické inštalácie  – 70 až 140 eur
  Prípojky   – 60 až 80 eur
  Vykurovanie – 70 až 150 eur
  Plynofikácia – 60 až 150 eur
  Elektroprojekt – 70 až 150 eur
  Protipožiarna ochrana – 80 až 150 eur
  Vjazd na pozemok – 60 až 120 eur
 • Predbežný energetický posudok ( podľa STN 73 0540 – 2:2012). – 120 až 200 eur